Regulament burse

Home / Regulament burse

Regulament burse

Regulamentul Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu

privind acordarea de burse

pentru anul școlar și unversitar 2018-2019

            Art. (1). Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, înfiinţată în anul 2008 de către vrednicul de pomenire Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu ANANIA, acordă următoarele categorii de burse: burse de studiu pentru elevi de liceu și studenţi şi burse de cercetare pentru masteranzi şi doctoranzi. Toate aceste categorii de burse se acordă pe bază de concurs de dosare şi pe bază de proiecte de cercetare.

            Art. 2. Sursele de finanţare pentru bursele acordate de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” sunt: veniturile obţinute din dobânzile aduse de capitalul Fundaţiei plasat la bănci, și care sunt administrate potrivit dorinței fondatorului ei.

            Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, potrivit prezentului Regulament, pot fi:

 1. elevii, cetăţeni români, înmatriculaţi la învăţământul preuniversitar de lungă durată, curs de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă;
 2. studenţii, cetăţeni români, la învăţământul universitar, cursuri de zi;
 3. cursanţii, cetăţeni români, la învăţământul postuniversitar master şi doctorat cursuri de zi;

            (2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la alte burse obţinute din alte venituri.

            Art. 4. Condiţiile de obţinere a unei burse acordată de către Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” sunt:

 1. Pentru bursele acordate elevilor şi studenţilor:

– beneficiarul să fi promovat toate examenele anului şcolar sau universitar încheiat.

– media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat să fie de minim 8.50.

– pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a IX-a de liceu sau în anul I de facultate, media de admitere să fie tot de minim 8.50.

– venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni, să nu fie mai mare de suma de 700 de lei pentru fiecare membru de familie.

 1. Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilor şi doctoranzilor:

– beneficiarul să fi promovat toate examenele anului universitar încheiat, conform planului individual de pregătire, în cazul doctoranzilor.

– calificativele de promovare a examenelor din anul universitar încheiat să fie de minim 8.50, pentru masteranzi sau „foarte bine”, pentru doctoranzi.

– propunerea unui proiect de cercetare, cu durata de un an de zile pentru doctoranzi, respectiv de 9 luni pentru masteranzi, pe o temă interdisciplinară, care să se înscrie într-unul din domeniile: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea. Proiectul va fi evaluat de către o comisie de specialitate.

– proiectul de cercetare pentru care s-a acordat bursa se va finaliza printr-un studiu ştiinţific, variabil ca dimensiuni, ce va fi publicat într-o revistă de specialitate cotată ISI sau cel puţin BDI.

– pentru masteranzii şi doctoranzii înmatriculaţi în toamna anului 2018, media de admitere să fie minim 9.00.

Art. 5. a) BURSELE se acordă prin concurs public, organizat de către Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”.

 1. b) Pot beneficia de bursă cu caracter permanent, pe durata unui an şcolar, cu începere de la 1 noiembrie şi până în 1 august, elevii, studenţii, masteranzii şi pe durata a 12 luni, doctoranzii de la învăţământul de zi, care nu realizează venituri din salarii sau închirieri.
 2. c) Acte necesare:

            Pentru bursele acordate elevilor şi studenţilor dosarul va conţine:

 1. 1. Copie nelegalizată după actul de identitate și după certificatul de naştere al aplicantului și al tuturor membrilor familiei, conform fișei tip a aplicantului.
 2. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste calitatea de integralist şi media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat. În cazul elevilor și studenților din anul I, adeverința va conține media cu care aplicantul a fost admis în instituţia de învăţământ. În aceeaşi adeverinţă se va specifica faptul dacă elevul sau studentul beneficiază de bursă acordată de instituţia de învăţământ.
 3. Documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie:

– Adeverinţă de salariu de la locul de muncă al părinţilor.

– Cupoane de pensie

– Certificate de atestare fiscală eliberate de primării şi administraţiile financiare privind venitul agricol precum şi alte venituri: chiri sau alte activităţi.

– Eventual, rapoarte de anchetă socială ale Direcțiilor de Asistență Socială ale primăriilor.

– Nu se acceptă declaraţii pe propria răspundere în ceea ce priveşte venitul 

 1. Recomandare din partea bisericii sau a cultului de care aparține (preot paroh, consiliu parohial, pastor, în funcţie de confesiunea aplicantului).
 2. Numărul de cont IBAN deschis pe numele aplicantului la una din sucursalele Băncii Transilvania.
 3. Fișa tip completată cu toate informațiile cerute, disponibilă în format electronic pe situl Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, la www.fundatiabartolomeu.ro. Completarea corectă a fişei constituie un criteriu obiectiv de selecţie a dosarelor. Dosarele sau fişele tip incomplete vor fi scoase din competiţie.  (Descarcă aici, fișa tip)

            Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilor şi doctoranzilor, dosarul va conţine:

 1. 1. Copie nelegalizată după actul de identitate, certificat de naştere, copie după actele de studii (Diplomă de Licenţă sau Master şi foile matricole aferente).
 2. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste calitatea de masterand sau doctorand. Pentru masteranzii aflaţi în al doilea an de pregătire, o adeverinţă care să ateste calitatea de integralist şi media de absolvire a anului universitar anterior.
 3. Un proiect de cercetare, vizat de un profesor de specialitate, care se înscrie în domeniile de cercetare pentru care Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” acordă burse în anul respectiv.
 4. Recomandare din partea Bisericii sau a cultului de care aparține (preot paroh, consiliu parohial, pastor, în funcţie de confesiunea aplicantului).
 5. Numărul de cont IBAN deschis pe numele aplicantului la una din sucursalele Băncii Transilvania. Nu se acceptă alte conturi bancare.
 6. Fișa tip completată cu toate informațiile cerute, disponibilă în format electronic pe situl Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, la www.fundatiabartolomeu.ro. Completarea corectă a fişei constituie un criteriu obiectiv de selecţie a dosarelor. Dosarele sau fişele tip incomplete sunt scoase din competiţie.

           Art. 6. MODUL DE CALCUL AL MEDIEI DE CONCURS:

 1. pentru elevi si studenti ierarhizarea se va face pe baza punctajului acordat fiecarui candidat, care va reflecta atât situatia la învatatura, cât si profilul social al aplicantului, conform grilei de evaluare anexata prezentului Regulament. Pentru calcularea veniturilor pe fiecare membru de familie se vor lua în calcul toate veniturile permanente (salarii, pensii sau alte indemnizatii) cu exceptia alocatiilor pentru cresterea copiilor si a burselor sociale.
 2. pentru masteranzi: media ponderata dintre media de absolvire a studiilor universitare (media anilor de studii plus nota de la examenul de licenta), media de admitere la masterat sau media de absolvire a primului an de studiu, cu o pondere de 25% si nota proiectului de cercetare, cu o pondere de 75%.
 3. pentru doctoranzi: media ponderata dintre media de absolvire a studiilor universitare (media anilor de studii plus nota de la examenul de licenta si media de absolvire a studiilor masterale, cu o pondere de 25% si nota proiectului de cercetare, cu o pondere de 75%.
 4. pentru candidatii masteranzi si doctoranzi se vor stabili comisii de evaluare a proiectelor de cercetare formate din cadre didactice universitare de la Universitatea „Babes-Bolyai”, propuse si selectate în functie de domeniul de cercetare.

OBLIGAȚIILE BURSIERILOR:

Art. 7 beneficiarii burselor trebuie să îşi păstreze pe tot parcursul anului şcolar/universitar calitatea de integralist, pe care o vor dovedi la începtului semestrului al II-lea printr-o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ şi pe care o vor depune la dosarul personal. Termenul limită de depunere a adeverinţei este 1 martie 2019. În cazul pierderii calităţii de integralist sau al nedepunerii în termen a adeverinței, aceştia pierd bursa pentru perioada rămasă. Media de absolvire a primului semestru să nu fie mai mică de 8.50. Aceleaşi criterii de confirmare a bursei se vor aplica şi masteranzilor.

– doctoranzii însă vor trebui să prezinte, la finalul primului semestru copia după un studiu sau articol publicat într-o revistă de specialitate din domeniul pentru care au primit bursa.

până la data de 1 iunie 2019, masteranzii vor prezenta proiectul final al cercetării lor, sub forma unui studiu, publicat într-o revistă științifică sau acceptat spre publicare.

– până la data de 1 august 2019, bursierul doctorand va prezenta proiectul final al cercetării lui, sub forma unui studiu, publicat într-o revistă științifică sau acceptat spre publicare.

DISPOZIȚII FINALE:

Art. 8 cu fiecare bursier, Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” va încheia un contract prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.

Art. 9  dosarele pentru fiecare categorie de bursă se vor depune direct sau prin poştă la sediul Fundaţiei din Piaţa Avram Iancu nr. 18, 400117 Cluj-Napoca.

            Art. 10. (1) Fondul de burse alocat din veniturile obţinute din plasarea capitalului Fundaţiei pentru acest an este de 77.700 lei și se repartizează în funcţie de cele trei categorii mai sus amintite, astfel:

42% – fond pentru burse pentru elevi; 18 burse în valoare de 200 lei pe lună

            45% – fond pentru burse pentru studenţi; 12 burse în valoare de 300 lei pe lună

            7% – fond pentru burse pentru masteranzi; 3 burse în valoare de 300 lei pe lună

            6% – fond pentru burse pentru doctoranzi; 1 bursă în valoare de 400 lei pe lună

(2) cuantumul burselor se stabileşte anual, de către Colegiul Director al Fundaţiei, în funcţie de resursele financiare disponibile ale Fundaţiei.

(3) bursa se acordă pentru elevi, studenţi şi masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni, începând de la 15 noiembrie 2018.

(4) cuantumul burselor lunare se virează până în data de 15 ale lunii în curs, direct beneficiarului în contul pe care fiecare bursier îl va avea deschis la Banca Transilvania.

            Art. 11. Specializările pentru care Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” acordă burse de cercetare, valabile pentru doctoratşi masterat se vor stabili de către Colegiul Director pentru fiecare an calendaristic şi se vor publica pe situl Fundaţiei. (www.fundatiabartolomeu.ro), în presa locală şi centrală, precum şi la sediul Fundaţiei din P-ţa Avram Iancu nr. 18, Cluj-Napoca.

a). Pentru anul 2018-2019, Colegiul director a aprobat următoarele domenii pentru care vor fi acordate burse de cercetare la nivel masteral şi doctoral: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea.

            Art. 12. Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală şi, implicit, pierderea dreptului de a mai solicita pe viitor alte burse din partea Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”.

            Art. 13. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Colegiul Director al Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu” şi este valabil începând de la 3 octombrie 2018.

            Grila de evaluare și punctajul după care se va stabili ierarhia candidaților

NOTA constituie punctajul de referință și se calculează cu zecimale, așa cum reiese din adeverința eliberată de instituția de învățământ la care este înmatriculat candidatul

MEMBRI DE FAMILIE:

            Până la 3 membri : 0, 5 puncte

            4 membri : 1 punct

            5 membri : 1,5 puncte

            6 membri : 2 puncte

            mai mult de 7 membri : 2,5 puncte

VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE :

            700-650 : 0,5 puncte

            650-600: 1 punct

           600-550 : 1,5 puncte

            550-500 : 2 puncte

            500-450 : 2,5 puncte

            450-400 : 3 puncte

            400-350: 3,5 puncte

           350-300: 4 puncte

          300-250 : 4,5 puncte

          250-200: 5 puncte

            200-150 : 5,5 puncte

            150-100 : 6 puncte

            100-50 : 6,5 puncte

                      0 : 7 puncte

 PUNCTAJUL SUPLIMENTAR:

            1 punct : familie cu parinti divortat

            3 puncte : unul din parinti decedat

            4 puncte : ambii parinti decedati