Regulament burse

Regulamentul Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu
privind acordarea de burse
pentru anul școlar și unversitar 2023-2024

Descarcă aici regulamentul în format Word

Art. (1). Fundația „Mitropolitul Bartolomeu”, înființată în anul 2008 de către vrednicul de pomenire Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu ANANIA, acordă următoarele categorii de burse: burse de studiu pentru elevi de liceu și studenţi şi burse de cercetare pentru masteranzi şi doctoranzi. Toate aceste categorii de burse se acordă în baza concursului de dosare şi pe baza proiectelor de cercetare.

            Art. 2. Sursele de finanţare pentru bursele acordate de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” sunt: veniturile obţinute din dobânzile aduse de capitalul Fundaţiei plasat la bănci, și care sunt administrate potrivit dorinței fondatorului ei, dar și din donații sau sponsorizări.

            Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, potrivit prezentului Regulament, pot fi:

 1. elevii, cetăţeni români, înmatriculaţi la învăţământul preuniversitar de lungă durată, curs de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă;
 2. studenții, cetăţeni români, la învăţământul universitar, cursuri de zi;
 3. masteranzii, cetăţeni români, la învăţământul postuniversitar master, cursuri de zi
 4. doctoranzii, cetăţeni români, înscriși la cursurile de doctorat și care sunt până în anul III de pregătire.

            (2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la alte burse obţinute din alte venituri.

            Art. 4. Condiţiile de obţinere a unei burse acordată de către Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” sunt:

 1. Pentru bursele acordate elevilor şi studenților:

            – să fie student la prima facultate. Nu se acordă bursă pentru a doua facultate urmată.

– beneficiarul să fi promovat toate examenele anului şcolar sau universitar încheiat.

            – media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat să fie de minim 8.50.

– media la purtare să nu fie mai mică de 10.  

            – pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a IX-a de liceu sau în anul I de facultate, media de admitere să fie tot de minim 8.50.

            – venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni, să nu fie mai mare de suma de 700 de lei pentru fiecare membru de familie.

 

 1. Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilor şi doctoranzilor:

– beneficiarul să fi promovat toate examenele anului universitar încheiat, sau să aibă îndeplinite toate etapele, conform planului individual de pregătire, în cazul doctoranzilor și să nu mai fi beneficiat de vreo altă bursă de cercetare din partea Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, pentru nivelul la care candidează.

– doctorandul să fie maxim în anul al III-lea de pregătire.  

– calificativele de promovare a examenelor din anul universitar încheiat să fie de minim 8.50, pentru masteranzi sau „foarte bine”, pentru doctoranzi.

– propunerea unui proiect de cercetare, cu durata de un an de zile pentru doctoranzi, respectiv de 9 luni pentru masteranzi, pe o temă interdisciplinară, care să se înscrie într-unul din domeniile:

 1. teologia şi interpretarea ştiinţelor,
 2. teologia şi bioetica,
 3. teologia şi mediul înconjurător,
 4. teologia şi artele,
 5. teologia şi lumea.

Proiectul va fi evaluat de către o comisie de specialitate și va constitui criteriul principal de acordare a bursei. Se vor lua în considerare originalitatea, deschiderea interdisciplinară și noutatea temei propuse.

 – proiectul de cercetare pentru care s-a acordat bursa va fi încheiat printr-un studiu ştiinţific, variabil ca dimensiuni, ce va fi publicat într-o revistă de specialitate cotată ISI sau cel puţin BDI.  

– pentru masteranzii şi doctoranzii înmatriculați în toamna anului 2023, media de admitere să fie minim 9.00.

            Art. 5. a) BURSELE se acordă prin concurs public, organizat de către Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”.

 1. b) Pot beneficia de bursă cu caracter permanent, pe durata unui an şcolar, cu începere de la 1 noiembrie şi până în 1 iulie, elevii, de la 1 noiembrie şi până în 1 august studenții, masteranzii, care nu au mai beneficiat de o altă bursă de cercetare la nivel Masterat, oferită de Fundația „Mitropolitul Bartolomeu”, care nu realizează venituri din salarii sau închirieri.  

şi pe durata a 12 luni, doctoranzii de la învățământul de zi, care sunt până în anul III de pregătire și care nu au mai primit o altă bursă de cercetare la nivel Masterat, oferită de Fundația „Mitropolitul Bartolomeu”

 1. c) Acte necesare:

            Pentru bursele acordate elevilor şi studenților dosarul va conține:

 1. 1. Copie nelegalizată după actul de identitate și după certificatul de naștere al aplicantului și al tuturor membrilor familiei, conform fișei tip a aplicantului.
 2. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste calitatea de integralist şi media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat. În cazul elevilor și studenților din anul I, adeverința va conține media cu care aplicantul a fost admis în instituţia de învăţământ. În aceeaşi adeverinţă se va specifica dacă elevul sau studentul beneficiază de bursă acordată de instituţia de învăţământ.
 3. Documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie:

            – Adeverinţe de salariu de la locul de muncă al părinţilor.

            – Cupoane de pensie 

            – Certificate de atestare fiscală eliberate de primării şi administraţiile financiare privind venitul agricol precum şi alte venituri: salarii, chiri sau alte activităţi lucrative.

            – Eventual, rapoarte de anchetă socială ale Direcțiilor de Asistență Socială ale primăriilor.

            – Nu se acceptă declaraţii pe propria răspundere în ceea ce priveşte venitul 

 1. Recomandare din partea bisericii sau a cultului de care aparține (preot paroh, consiliu parohial, pastor, în funcţie de confesiunea aplicantului).
 2. 5. Contul IBAN deschis pe numele aplicantului la una din sucursalele Băncii Transilvania. Nu sunt acceptate conturi la alte bănci sau conturi deschise pe numele altor persoane.
 3. Fișa tip completată cu toate informațiile cerute, disponibilă în format electronic pe situl Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, la www.fundatiabartolomeu.ro.

Completarea corectă a fişei constituie un criteriu obiectiv de selecţie a dosarelor. Dosarele sau fişele tip incomplete vor fi scoase din competiţie.  

            Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilor şi doctoranzilor, dosarul va conţine:

 1. 1. Copie nelegalizată după actul de identitate, certificat de naştere, copie după actele de studii (Diplomă de Licenţă sau Master şi foile matricole aferente).
 2. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste calitatea de masterand sau doctorand și anul de pregătire în care se află. Pentru masteranzii aflaţi în al doilea an de pregătire, o adeverință care să ateste calitatea de integralist şi media de absolvire a anului universitar anterior.
 3. Un proiect de cercetare, vizat de un profesor de specialitate, care se înscrie în domeniile de cercetare pentru care Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” acordă burse în anul respectiv, menționate la punctul II.
 4. Recomandare din partea bisericii sau a cultului de care aparține (preot paroh, consiliu parohial, pastor, în funcţie de confesiunea aplicantului).
 5. Contul IBAN deschis pe numele aplicantului la una din sucursalele Băncii Transilvania. Nu se acceptă alte conturi bancare sau conturi deschise pe numele altor persoane.
 6. Fișa tip completată cu toate informațiile cerute, disponibilă în format electronic pe situl Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, la www.fundatiabartolomeu.ro.

Completarea corectă a fişei constituie un criteriu obiectiv de selecţie a dosarelor. Dosarele sau fişele tip incomplete sunt scoase din competiţie.  

Art. 6. MODUL DE CALCUL AL MEDIEI DE CONCURS:

 1. pentru elevi și studenți ierarhizarea se va face pe baza punctajului acordat fiecărui candidat, care va reflecta atât situația la învățătură, cât și profilul social al aplicantului, conform grilei de evaluare anexată prezentului Regulament. Pentru calcularea veniturilor pe fiecare membru de familie se vor lua în calcul toate veniturile permanente (salarii, pensii sau alte indemnizații), cu excepția alocațiilor pentru creșterea copiilor și a burselor sociale.
 2. pentru masteranzi: media ponderată dintre media de absolvire a studiilor universitare (media anilor de studii plus nota de la examenul de licență), media de admitere la masterat sau media de absolvire a primului an de studiu, cu o pondere de 25% și nota proiectului de cercetare, cu o pondere de 75%.
 3. 3. pentru doctoranzi: media ponderată dintre media de absolvire a studiilor universitare (media anilor de studii plus nota de la examenul de licență și media de absolvire a studiilor masterale), cu o pondere de 25% și nota proiectului de cercetare, cu o pondere de 75%.
 4. d) pentru candidații masteranzi și doctoranzi se vor stabili comisii de evaluare a proiectelor de cercetare formate din cadre didactice universitare de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, propuse și selectate în funcție de domeniul de cercetare.

           OBLIGAȚIILE BURSIERILOR:

            Art. 7 beneficiarii burselor trebuie să îşi păstreze pe tot parcursul anului şcolar/universitar calitatea de integralist și să nu abandoneze studiile.

Studenții își vor dovedi această calitate la începutul semestrului al II-lea printr-o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ şi pe care o vor depune la dosarul personal. Termenul limită de depunere a adeverinţei este 1 martie 2024 pentru studenți și masteranzi. În cazul pierderii calităţii de integralist sau al nedepunerii în termen a adeverinței, aceştia pierd bursa pentru perioada rămasă. Media de absolvire a primului semestru să nu fie mai mică de 8.50. Aceleaşi criterii de confirmare a bursei se vor aplica şi masteranzilor.

Elevii de liceu vor trebui să trimită la finalul anului școlar 2023-2024, nu mai târziu de 30 iunie 2023, o adeverință cu media generală de absolvire, care nu trebuie să fie mai mică de 8.50.

– doctoranzii însă vor trebui să prezinte, la finalul primului semestru copia după un studiu sau articol publicat într-o revistă de specialitate din domeniul pentru care au primit bursa. În caz excepțional se poate accepta și o adeverință care să arate acceptarea spre publicare a articolului.

până la data de 1 iunie 2024, masteranzii vor prezenta proiectul final al cercetării lor, sub forma unui studiu, publicat într-o revistă științifică din țară sau trimis spre publicare în străinătate.

– până la data de 1 august 2024, bursierul doctorand va prezenta proiectul final al cercetării lui, sub forma unui studiu, publicat într-o revistă științifică din țară sau trimis spre publicare în străinătate.

 DISPOZIȚII FINALE:

            Art. 8 cu fiecare bursier, Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” va încheia un contract în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.

            Art. 9  dosarele pentru fiecare categorie de bursă se vor depune direct sau prin poştă la sediul Fundaţiei din Piaţa Avram Iancu nr. 18, 400117 Cluj-Napoca.

            Art. 10. (1) Fondul de burse alocat pentru acest an este de 103.200 lei și se repartizează în funcţie de cele trei categorii mai sus amintite, astfel:

            42% – fond pentru burse pentru elevi; 18 burse în valoare de 300 lei pe lună

            45% – fond pentru burse pentru studenți; 12 burse în valoare de 400 lei pe lună

            7% – fond pentru burse pentru masteranzi; 3 burse în valoare de 400 lei pe lună

            6% – fond pentru burse pentru doctoranzi; 1 bursă în valoare de 500 lei pe lună

            (2) cuantumul burselor se stabileşte anual, de către Colegiul Director al Fundaţiei, în funcţie de resursele financiare disponibile ale Fundaţiei.

            (3) bursa se acordă pentru elevi pe o perioadă de 8 luni, pentru studenţi şi masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni, începând de la 15 noiembrie 2023.

            (4) cuantumul burselor lunare se virează până în data de 15 ale lunii în curs, direct beneficiarului în contul pe care fiecare bursier îl va avea deschis la Banca Transilvania.

            Art. 11. Domeniile pentru care Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” acordă burse de cercetare, valabile pentru doctorat şi masterat se stabilesc de către Colegiul Director pentru fiecare an calendaristic şi se vor publica pe situl Fundaţiei. (www.fundatiabartolomeu.ro), în presa locală şi centrală, precum şi la sediul Fundaţiei din P-ţa Avram Iancu nr. 18, Cluj-Napoca.

            a). Pentru anul 2023-2024, Colegiul director a aprobat următoarele domenii pentru care vor fi acordate burse de cercetare la nivel masteral şi doctoral: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea.

            Art. 12. Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală şi, implicit, pierderea dreptului de a mai solicita pe viitor alte burse din partea Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”.

            Art. 13. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Colegiul Director al Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu” şi este valabil începând de la 2 octombrie 2023.

            Grila de evaluare și punctajul după care se va stabili ierarhia candidaților

NOTA constituie punctajul de referință și se calculează cu zecimale, așa cum reiese din adeverința eliberată de instituția de învățământ la care este înmatriculat candidatul

MEMBRI DE FAMILIE:

            Până la 3 membri : 0, 5 puncte

            4 membri : 1 punct

            5 membri : 1,5 puncte

            6 membri : 2 puncte

            mai mult de 7 membri : 2,5 puncte

 VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE :

            700-650 : 0,5 puncte

            650-600: 1 punct

            600-550 : 1,5 puncte

            550-500 : 2 puncte

            500-450 : 2,5 puncte

            450-400 : 3 puncte

            400-350: 3,5 puncte

            350-300: 4 puncte

            300-250 : 4,5 puncte

            250-200: 5 puncte

            200-150 : 5,5 puncte

            150-100 : 6 puncte

            100-50 : 6,5 puncte

                      0 : 7 puncte

 PUNCTAJUL SUPLIMENTAR:

            1 punct : familie cu parinti divorțat

            3 puncte : unul din parinti decedat

            4 puncte : ambii parinti decedați