Regulament burse

Home / Regulament burse

Regulament burse

Regulamentul Fundatiei „Mitropolitul Bartolomeu

privind acordarea de burse

pentru anul scolar si unversitar 2017-2018

            Art. (1). Fundatia „Mitropolitul Bartolomeu”, înfiintata în anul 2008 de catre vrednicul de pomenire Arhiepiscopul si Mitropolitul Bartolomeu ANANIAacorda urmatoarele categorii de burse: burse de studiu pentru elevi de liceu si studenti si burse de cercetare pentru masteranzi si doctoranzi. Toate aceste categorii de burse se acorda pe baza dosarelor depuse de candidati si pe baza proiectelor de cercetare propuse.

            Art. 2Sursele de finantare pentru bursele acordate de Fundatia „Mitropolitul Bartolomeu” sunt: veniturile obtinute din dobânzile aduse de capitalul Fundatiei plasat la banci, si care sunt administrate potrivit dorintei fondatorului ei.

            Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Fundatia „Mitropolitul Bartolomeu”, potrivit prezentului Regulament, pot fi:

 1. elevii, cetateni români, înmatriculati la învatamântul preuniversitar de lunga durata, curs de zi, scolarizati în regim bugetat si cu taxa;
 2. studentii, cetateni români, la învatamântul universitar, cursuri de zi;
 3. cursantii, cetateni români, la învatamântul postuniversitar de nivel master si doctorat, cursuri de zi;

          (2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenta politica a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite ori cu activitate conform legislatiei române, numarul de ani petrecuti în alte institutii de învatamânt, studiile efectuate în strainatate, precum si accesul la alte burse obtinute din alte venituri.

            Art. 4. Conditiile de obtinere a unei burse acordata de catre Fundatia „Mitropolitul Bartolomeu” sunt:

 1. Pentru bursele acordate elevilor si studentilor:

            – beneficiarul sa fi promovat toate examenele anului scolar sau universitar încheiat.

            – media de absolvire a anului scolar sau universitar încheiat sa fie de minim 8.50.

            – pentru candidatii înmatriculati în clasa a IX-a de liceu sau în anul I de facultate, media de admitere sa fie tot de minim 8.50.

            – venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni, sa nu depaseasca suma neta de 500 de lei.

 1.   Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilor si doctoranzilor:

            – beneficiarul sa fi promovat toate examenele anului universitar încheiat, conform planului individual de pregatire, în cazul doctoranzilor.

            – pentru masteranzii si doctoranzii înmatriculati în toamna anului 2017, media de admitere sa fie minim 9.00.

            – calificativele de promovare a examenelor din anul universitar încheiat sa fie de minim 9.00, pentru masteranzi sau „foarte bine”, pentru doctoranzi.

            – propunerea unui proiect de cercetare, cu durata de un an de zile pentru doctoranzi, respectiv de 9 luni pentru masteranzi, pe o tema interdisciplinara, care sa se înscrie într-unul din domeniile: teologia si interpretarea stiintelor, teologia si bioetica, teologia si mediul înconjurator, teologia si artele, teologia si lumea. Proiectul va fi evaluat de catre o comisie de specialitate.

            – proiectul de cercetare pentru care s-a acordat bursa se va finaliza printr-un studiu stiintific, variabil ca dimensiuni, ce va fi publicat într-o revista de specialitate cotata ISI sau cel putin BDI.

             Art. 5BURSELE:

 1. a)se acorda prin concurs public, organizat de catre Fundatia „Mitropolitul Bartolomeu”.
 2. b) Pot beneficia de bursa cu caracter permanent, pe durata unui an scolar, cu începere de la 1 noiembrie si pâna în 1 august, elevii, studentii, masteranzii si pe durata a 12 luni, doctoranzii de la învatamântul de zi, care nu realizeaza venituri din salarii sau închirieri.
 3. c) Acte necesare:

            Pentru bursele acordate elevilor si studentilor dosarul va contine:

 1. 1. Copie nelegalizata dupa actul de identitate si dupa certificatele de nastere ale aplicantului si ale tuturor membrilor familiei, conform fisei tip a aplicantului.
 2.  Adeverinta eliberata de institutia de învatamânt, care sa ateste calitatea de integralist si media de absolvire a anului scolar sau universitar încheiat. În cazul elevilor si studentilor din anul I, adeverinta va contine media cu care aplicantul a fost admis în institutia de învatamânt. În aceeasi adeverinta se va specifica faptul daca elevul sau studentul beneficiaza de bursa acordata de institutia de învatamânt.
 3.  Documente din care sa rezulte nivelul venitului pe membru de familie:

            – Adeverinta de salariu de la locul de munca al parintilor.

            – Cupoane de pensie (original sau copie, dupa caz)

            – Certificate de atestare fiscala eliberate de primarii si administratiile financiare privind venitul agricol precum si alte venituri: chiri sau alte activitati.

            – Eventual, rapoarte de ancheta sociala ale Directiilor de Asistenta Sociala ale primariilor.

            – Nu se accepta declaratii pe propria raspundere în ceea ce priveste venitul

            – Fundatia „Mitropolitul Bartolomeu” îsi rezerva dreptul de a respinge un dosar de bursa daca exista suspiciuni în ceea ce priveste corectitudinea datelor si a informatiilor din el.   

 1.  Recomandare din partea bisericii sau a cultului de care apartine (preot paroh, consiliu parohial, pastor, în functie de confesiunea aplicantului).
 2. Numarul de cont IBAN deschis pe numele aplicantului la una din sucursalele Bancii Transilvania.
 3. Fisa tip completata cu toate informatiile cerute, disponibila în format electronic pe situl Fundatiei „Mitropolitul Bartolomeu”, lawww.fundatiabartolomeu.ro. În fisa tip, va fi de asemenea mentionat daca unul sau ambii parinti ai aplicantului au lucrat în strainatate în ultimele luni.

Completarea corecta a fisei constituie un criteriu obiectiv de selectie a dosarelor. Dosarele sau fisele tip incomplete sunt scoase din competitie.   

            Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilor si doctoranzilor, dosarul va contine:

 1. 1. Copie nelegalizata dupa actul de identitate, certificat de nastere, copie dupa actele de studii (Diploma de Licenta sau Master si foile matricole aferente).
 2.  Adeverinta eliberata de institutia de învatamânt, care sa ateste calitatea de masterand sau doctorand. Pentru masteranzii aflati în al doilea an de pregatire, o adeverinta care sa ateste calitatea de integralist si media de absolvire a anului universitar anterior.
 3.  Un proiect de cercetare, vizat de un profesor de specialitate, care se înscrie în domeniile de cercetare pentru care Fundatia „Mitropolitul Bartolomeu” acorda burse în anul 2017-2018.
 4.  Recomandare din partea Bisericii sau a cultului de care apartine (preot paroh, consiliu parohial, pastor, în functie de confesiunea aplicantului).
 5. Numarul de cont IBAN deschis pe numele aplicantului la una din sucursalele Bancii Transilvania. Nu se accepta alte conturi bancare.
 6. Fisa tip completata cu toate informatiile cerute, disponibila în format electronic pe situl Fundatiei „Mitropolitul Bartolomeu”, la www.fundatiabartolomeu.ro. Completarea corecta a fisei constituie un criteriu obiectiv de selectie a dosarelor. Dosarele sau fisele tip incomplete sunt scoase din competitie.

             Art. 6. MODUL DE CALCUL AL MEDIEI DE CONCURS:

 1.  pentru elevi si studenti ierarhizarea se va face pe baza punctajului acordat fiecarui candidat, care va reflecta atât situatia la învatatura, cât si profilul social al aplicantului, conform grilei de evaluare anexata prezentului Regulament. Pentru calcularea veniturilor pe fiecare membru de familie se vor lua în calcul toate veniturile permanente (salarii, pensii sau alte indemnizatii) cu exceptia alocatiilor pentru cresterea copiilor si a burselor sociale.
 2.  pentru masteranzi: media ponderata dintre media de absolvire a studiilor universitare (media anilor de studii plus nota de la examenul de licenta), media de admitere la masterat sau media de absolvire a primului an de studiu, cu o pondere de 25% si nota proiectului de cercetare, cu o pondere de 75%.
 3. 3. pentru doctoranzi: media ponderata dintre media de absolvire a studiilor universitare (media anilor de studii plus nota de la examenul de licenta si media de absolvire a studiilor masterale, cu o pondere de 25% si nota proiectului de cercetare, cu o pondere de 75%.
 4. d) pentru candidatii masteranzi si doctoranzi se vor stabili comisii de evaluare a proiectelor de cercetare formate din cadre didactice universitare de la Universitatea „Babes-Bolyai”, propuse si selectate în functie de domeniul de cercetare.

            Art. 7. OBLIGATIILE BURSIERILOR:

            – beneficiarii burselor trebuie sa îsi pastreze pe tot parcursul anului scolar/universitar calitatea de integralist, pe care o vor dovedi la începtului semestrului al II-lea printr-o adeverinta eliberata de institutia de învatamânt si pe care o vor depune la dosarul personal. Termenul limita de depunere a adeverintei este 1 martie 2018. În cazul pierderii calitatii de integralist sau al nedepunerii în termen a adeverintei, acestia pierd bursa pentru perioada ramasa în derulare. Media de absolvire a primului semestru sa nu fie mai mica de 8.50. Aceleasi criterii de confirmare a bursei se vor aplica si masteranzilor.

            – doctoranzii însa vor trebui sa prezinte, la finalul primului semestru copia dupa un studiu sau articol publicat într-o revista de specialitate din domeniul pentru care au primit bursa.

            – pâna la data de 1 iunie 2018, masteranzii vor prezenta proiectul final al cercetarii lor, sub forma unui studiu, publicat într-o revista stiintifica sau acceptat spre publicare.

– pâna la data de 1 august 2018, bursierul doctorand va prezenta proiectul final al cercetarii lui, sub forma unui studiu, publicat într-o revista stiintifica sau acceptat spre publicare.

             DISPOZITII FINALE:

            Art. 8 cu fiecare bursier, Fundatia „Mitropolitul Bartolomeu” va încheia un contract prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile ce revin ambelor parti pe toata perioada derularii bursei.

            Art. 9.  dosarele pentru fiecare categorie de bursa se vor depune direct sau prin posta la sediul Fundatiei din Piata Avram Iancu nr. 18, 400117 Cluj-Napoca.

            Art. 10. (1) Fondul de burse alocat din veniturile obtinute din plasarea capitalului Fundatiei pentru acest an este de 77.700 lei si se repartizeaza în functie de cele patru categorii mai sus amintite, astfel:

            42% – fond pentru burse pentru elevi; 18 burse în valoare de 200 lei pe luna

            45% – fond pentru burse pentru studenti; 12 burse în valoare de 300 lei pe luna

            7% – fond pentru burse pentru masteranzi; 3 burse în valoare de 300 lei pe luna

            6% – fond pentru bursa pentru doctoranzi; 1 bursa în valoare de 400 lei pe luna

            (2) cuantumul burselor se stabileste anual, de catre Colegiul Director al Fundatiei, în functie de resursele financiare disponibile ale Fundatiei.

            (3) bursa se acorda pentru elevi, studenti si masteranzi pe o perioada de 9 luni, iar pentru doctoranzi pe o perioada de 12 luni, începând de la 15 noiembrie 2017.

            (4) cuantumul burselor lunare se vireaza pâna în data de 15 ale lunii în curs, direct beneficiarului în contul pe care fiecare bursier îl va avea deschis la Banca Transilvania.

            Art. 11. Pentru anul 2017-2018, Colegiul director a aprobat urmatoarele domenii pentru care vor fi acordate burse de cercetare la nivel masteral si doctoral: teologia si interpretarea stiintelor, teologia si bioetica, teologia si mediul înconjurator, teologia si artele, teologia si lumeaSpecializarile pentru care Fundatia „Mitropolitul Bartolomeu” acorda burse de cercetare, valabile pentru doctorat si masterat se vor stabili de catre Colegiul Director pentru fiecare an calendaristic si se vor publica pe situl Fundatiei. (www.fundatiabartolomeu.ro), în presa locala si centrala, precum si la sediul Fundatiei din P-ta Avram Iancu nr. 18, Cluj-Napoca.

            Art. 12. Prezentarea unor documente false, în scopul obtinerii burselor, atrage raspunderea penala si, implicit, pierderea dreptului de a mai solicita pe viitor alte burse din partea Fundatiei „Mitropolitul Bartolomeu”.

            Art. 13. Prezentul Regulament intra în vigoare la data aprobarii lui de catre Colegiul Director al Fundatiei „Mitropolitul Bartolomeu” si este valabil începând de la 28 septembrie 2017.

            Grila de evaluare si punctajul dupa care se va stabili ierarhia candidatilor elevi si studenti

NOTA: constituie punctajul de referinta si de diferentiere si se calculeaza cu zecimale, asa cum reiese din adeverinta eliberata de institutia de învatamânt la care este înmatriculat candidatul

MEMBRI DE FAMILIE:

            Pâna la 3 membri : 0, 5 puncte

            4 membri : 1 punct

            5 membri : 1,5 puncte

            6 membri : 2 puncte

            mai mult de 7 membri : 2,5 puncte

 

VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE :

            500-450 : 0,5 puncte

            450-400 : 1 puncte

            400-350 : 1,5 puncte

            350-300 : 2 puncte

            300-250 : 2,5 puncte

            250-200 : 3 puncte

            200-150 : 3,5 puncte

            150-100 : 4 puncte

            100-50 : 4,5 puncte

                      0 : 5 puncte

 PUNCTAJUL SUPLIMENTAR:

            1 punct : familie cu parinti divortat

            3 puncte : unul din parinti decedat

            4 puncte : ambii parinti decedati